Nguồn: https://luatvietnam.net/vn/nhung-die...bpl112361.html

Nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ chính sách và kịp thời làm thủ tục ân hạn thuế năm 2021, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh tổ chức phổ biến sâu rộng đến tất cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh về phạm vi, đối tượng, thời gian ân hạn và trình tự thủ tục ân hạn thuế năm 2021.


Đặc biệt, Tổng cục Thuế đã yêu cầu hướng dẫn rõ những điểm mới của chính sách ân hạn thuế năm 2021 so với năm 2020, như:
- Những ngành nghề, lĩnh vực mới được hưởng chính sách ân hạn thuế từ năm 2021 (nêu tại các điểm d, đ, e, g khoản 1 và điểm d, đ khoản 2 Điều 1 Nghị định 52/2021/NĐ-CP ).
- Thời gian ân hạn đối với từng sắc thuế: 5 tháng (cho số thuế GTGT phát sinh từ tháng 3 - 6/2021); 4 tháng (cho số thuế GTGT của tháng 7); 3 tháng (cho số thuế GTGT của tháng 8 và số thuế TNDN quý 1, quý 2); 6 tháng (cho số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021).
- Chỉ cho hưởng chính sách ân hạn thuế năm 2021 sau khi đã nộp xong các khoản thuế được ân hạn năm 2020.
- Hạn chót nộp Giấy đề nghị ân hạn thuế là ngày 30/7/2021. Cách lập và kê khai thông tin xem tại Phụ lục 1 đính kèm.
- Cập nhật các ứng dụng Etax 1.9.0, iCaNhân 3.0.4, Itaxviewer 1.7.5, Hỗ trợ kê khai 4.5.7 để lập và nộp trực tuyến Giấy đề nghị ân hạn nộp thuế.
Đính kèm theo Công văn này:
- Hướng dẫn lập Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2021 (Phụ lục 1)
- Thông báo dừng ân hạn thuế năm 2021 (Phụ lục 2)
- Báo cáo tổng hợp tình hình ân hạn thuế năm 2021 (Phụ lục 3)
- Nội dung nâng cấp ứng dụng phần mềm hỗ trợ xử lý ân hạn thuế năm 2021 (Phụ lục 4)