Cách kê khai thuế GTGT đối với đơn vị trực thuộc (Chi nhánh hạch toán độc lập, phụ thuộc, địa điểm kinh doanh)

Hi mọi người,

Mình thấy các bạn làm thực tế và các bạn đang học ACCA khá là struggle với topic: Cách kê khai thuế GTGT đối với các trường hợp, ví dụ:

Trụ sở chính ở Hồ Chí Minh, chi nhánh/địa điểm kinh doanh ở tỉnh Bình Dương. Có các trường hợp sau đây xảy ra.

1/ Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có bán hàng/không bán hàng.
2/ Chi nhánh hạch toán độc lập có bán hàng/không bán hàng.
3/ Địa điểm kinh doanh. Về sự khác nhau giữa địa điểm kinh doanh và chi nhánh chúng ta phải tham khảo quy định pháp luật, có thể xem ở link sau:

https://luatvietan.vn/su-khac-nhau-giua-chi-nhanh-va-dia...

Về vấn đề này, hiện tại mọi người có thể đọc 2 công văn sau thì ý kiến của cơ quan thuế vẫn chiếu theo Quy định tại Thông tư 156:

https://thuvienphapluat.vn/.../Cong-van-1938-BTC-TCT-2021...

Theo đó, file mình có tổng kết cho các bạn về cách kê khai thuế GTGT của trường hợp (1) và (2) phía trên (Dựa trên theo Thông tư 156) vẫn còn có thể áp dụng.

File tóm tắt cách kê khai các bạn có thể xem ở link sau (Dành cho các bạn nào truy cập vào ebook được):

https://docs.google.com/.../1rLiJ2k5gl2U2.../edit...

Ngoài ra mọi người có thể tham khảo ý kiến của một số công văn, cũng giống với file mình trình bày:

1/ Công văn 23624/CTHN-TTHT ngày 28/06/2021: Trường hợp Chi nhánh là đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu và muốn kê khai tập trung tại trụ sở chính thì Chi nhánh nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cho cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi không kê khai, nộp thuế GTGT.

Mặc dù theo quy định của Nghị định 126 có hướng dẫn:
- Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định:

+ Tại Điều 11 quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:
2. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này) tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính. Đồng thời, người nộp thuế phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

Tuy nhiên, Theo như Công Văn 1938 thì từ ngày 05/12/2020, việc kê khai, nộp thuế thực hiện theo quy định của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Thông tư số 156/2013/TT-BTC tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác thay thế.2/ Công văn 65272 năm 2020: Từ thời điểm ngày 12/08/2019, đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh để kê khai, nộp thuế phát sinh cho từng địa điểm kinh doanh khách tỉnh với nơi đơn vị chủ quản đóng trụ sở với cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh theo quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC nêu trên.

https://vanbanphapluat.co/cong-van-65272-ct-ttht-2020-huong-dan-thue-dia-diem-kinh-doanh-khac-tinh-cuc-thue-ha-noi

Tổng kết lại:

1/ Cách kê khai thuế GTGT đối với chi nhánh: Xem file ebook mình trình bày sẽ có kẻ bảng tóm tắt.
2/ Đối với địa điểm kinh doanh: địa điểm kinh doanh đăng ký khác tỉnh/thành phố sẽ phải kê khai theo mã số 13.

Đây là chủ đề dễ quên cách làm, nên mọi người có thể đọc lại phần này mình trình bày nhiều lần nhé.