Dựa theo hướng dẫn tại Công văn 85039/CT-TTHT như bên dưới có thể thấy:

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/...qQzgRCeMGbT7g8

Trường hợp expat đã làm việc tại Việt Nam từ 2013 - 2015 và đã thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy định trước khi về nước.

Ngày 01/11/2016, expat trở lại Việt Nam làm việc thì lại tiếp tục áp dụng quy tắc 12 tháng liên tục. Kỳ tính thuế đầu tiên là từ 01/11/2016 đến 31/10/2017.

Công văn cũng có nêu: Thời điểm tính thuế TNCN của cá nhân nước ngoài căn cứ vào ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam cho mục đích làm việc (Ví dụ: Ngày 01/11/2016 là ngày bắt đầu làm việc được nêu trong Thư bổ nhiệm)