Căn cứ theo tình huống của Công văn sau:

https://luatminhkhue.vn/cong-van-704...nh-ha-noi.aspx

Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập, kê khai thuế TNDN riêng, nếu khi giải thể Chi nhánh, Công ty kế thừa toàn bộ nghĩa vụ và quyền lợi của Chi nhánh, cơ quan thuế đã kiểm tra quyết toán thuế tại Chi nhánh xác định số lỗ chi tiết của từng năm thì số lỗ đó được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và chuyển lỗ vào Công ty khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, thời gian chuyển lỗ thực hiện theo quy định.
Như vậy quan điểm của cơ quan thuế đưa ra là khi Chi nhánh (hạch toán độc lập) có số lỗ, và khi giải thể chi nhánh, Công ty kế thừa toàn bộ nghĩa vụ và quyền lợi của Chi nhánh thì số lỗ có thể chuyển vào thu nhập chịu thuế của Công ty.

Đối với các trường hợp chuyển lỗ khác, mọi người có thể theo dõi ở đây (Dành cho các bạn truy cập được vào file ebook):

https://drive.google.com/drive/u/1/f...o-ji16sRLVE5tI