Tình huống: Trường hợp Công ty con ở Việt Nam vay Công ty mẹ ở nước ngoài ngắn hạn 0% thì sẽ có những rủi ro nào về thuế? Có rủi ro sẽ bị cơ quan thuế ấn định thu nhập khác của Công ty mẹ (Chi phí lãi vay của Công ty con) để tính thuế NTNN hay không?

Trả lời:

Về hướng thận trọng thì Công ty có thể hạch toán thu nhập khác của Công ty mẹ và kê khai thuế NTNN tương ứng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm trong các cuộc thanh kiểm tra thuế, bên mình nhận thấy rủi ro này cũng thấp vì công ty Việt Nam đang đóng thuế nhiều hơn rồi. Do đó, nếu mà có chi phí lãi vay thì sẽ đóng thuế nhà thầu FCT 5% trong khi được trừ chi phí và lợi về thuế hơn. Cho nên đối với trường hợp vay nước ngoài không lãi suất thì nhà nước Việt nam đang được lợi về thuế hơn nên trên thực tế rủi ro bị ấn định là thấp.