Công văn 6005 của Cục thuế Hà Nội có hướng dẫn tình huống xuất hóa đơn trả lại hàng như sau:

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/...oi-406811.aspx

Theo đó, đối với cá nhân là người mua hàng, khi trả lại hàng sẽ theo quy định sau:

• Đối với khách hàng thuộc đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng để đổi lại hàng mới, việc xử lý hóa đơn đã lập được thực hiện như sau:
Công ty và khách hàng lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả. Công ty thu hồi hóa đơn đã lập theo quy định tại điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đồng thời khi xuất hàng mới cho khách hàng, Công ty lập hóa đơn và kê khai theo đúng quy định của pháp luật.